University Core Values

English

CORE VALUESUniversity of Southeastern Philippines Core Values
The University of Southeastern Philippines (USeP) is a community of scholars that values:

Unity
Stewardship
Excellence
Professionalism

As a Learning Organization, we shall demonstrate PROFESSIONALISM in all our dealings promote UNITY among us and our stakeholders harness STEWARDSHIP in managing our resources in order to exemplify EXCELLENCE in Instruction, Research, Extension, Production, and Development.

Cebuano

KINAUYOKANG KINAIYA
usep core
Ang University of Southeastern Philippines (USeP) usa ka katilingban sa mga eskolar nga naghupot ug kinaiyanhong:

Unity (Panaghiusa)
Stewardship (Pagkapiniyalan)
Excellence (Pagkahanas)
Professionalism (Propesyonalismo)

Isip gambalay sa makanunayong pagkat-on, atong ipakita ang PROPESYONALISMO sa tanan natong pagpakiglabot; ipalambo ang PANAGHIUSA diha sa atong hanay ug diha usab sa tanan nga atong gi-alagaran; ipauswag ang PAGKAPINIYALAN sa pagdumala sa atong kahinguhaan; aron sa pagpakita ug panag-ingnan sa PAGKAHANASsa Pagpanudlo, Pagtuki, Ekstensyon, Produksyon ug Kalamboan.

Filipino

UBOD NG PAGPAPAHALAGA

Ang University of Southeastern Philippines (USeP) ay isang komunidad ng mga iskolar na nagpapahalaga sa:

Unity (Pagbubuklod) 
Stewardship (Pangangasiwa)
Excellence (Kahusayan)
Professionalism (Propesyonalismo)

Bilang isang samahan sa Pagkatuto, tayo ay magpamalas ng
PROPESYONALISMO sa lahat ng ating pakikitungo; magtaguyod ng PAGKABUKLOD-BUKLOD sa isa’t isa at sa buong kasapi; magpatuloy sa PANGANGASIWA ng yaman; upang maging huwaran ng KAHUSAYAN sa Pagtuto, Pananaliksik, Ekstensyon, Produksyon at Kalinangan.