Mandate (Filipino)

VISYON

PANGUNAHING PAMANTASAN SA REHIYONG ASEAN.

Tungo sa pagiging pangunahing pamantasan sa rehiyong ASEAN, ang USeP ay magiging sentro ng kahusayan at kalinangan, nakatutugon at nakiaayon sa mabilis na pagbabago ng lipunan. Ang USeP ay makilala din bilang nangungunang pamantasan sa bansa na magsusulong ng pagbabago at mailapat ang kaukulang kaalaman tungo sa pag-unlad na panlipunan, pang-ekonomiya at panteknolohiyang kalinangan.

MISYON

Ang USeP ay makapagpatapos ng mga mag-aaral na may Pandaigdigang Pamantayan at Makabuluhang Pananaliksik at Ekstensyon sa pamamagitan ng Mataas na Kalidad ng Edukasyon at Nakaluluwat na Pangangasiwa ng Yaman.

Sa tiyakang pagtukoy, ang USeP ay naglalayon na:

 • Maglaan ng mataas na kalidad na edukasyon sa mga mag-aaral upang mai-angat ang kaalaman, maitaguyod ang kabuuang pag-unlad, at hubugin ang kanilang kakayahang pandaigdigan sa larangan ng paggawa;
 • Magsasagawa ng mga makabuluhang pananaliksik, hindi lamang sa pagkakaroon ng kaalaman, gayundin para sa praktikal na pakinabang ng lipunan; at
 • Magtaguyod ng entreprenyursyip at kusang pakipagtulungan sa industriya.

LAYUNIN

 1. Makapagpatapos ng mga estudyanteng may mataas na angking kakayahang teknikal at potensyal sa pagpapaunlad para matugunan ang pangangailngan ng paggawa sa kalakalan at industriya.
 2. Makapaghubog ng mga handa at magagaling na gurong sanay sa edukasyong pangbokasyunal at teknikal.
 3. Makikilahok sa mga produktibong gawain na makapagpapalago sa pagpapaunlad ng kaalaman, kakayahan at kapabilidad na pang-entreprenyuryal na pagpupunyagi o pansariling hanapbuhay ng mga nakapagtapos.
 4. Makapagbigay ng mga serbisyong propesyunal sa mga industriya, teknikal at bokasyunal na paaralan, organisasyong pangpropesyunal at iba pang mga ahensya sa pagpapabago at pagpapaunlad sa kasalukuyang teknikal at pamamahala sa paggawa.
 5. Makapag-ugnay sa programang pangresirts at ekstensiyon sa pakikipagtulungan sa iba pang mga institusyon lalo na sa pagpapaunlad ng rehiyon.

TUNGUHIN NG BTTE

Ang mga magtatapos ng BTTE ay maaaring:

 1. Magagamit ang teknikal na kakayahan ng pagtuturo sa ugnayang pandaigdigan.
 2. Mapapadali ang pag-aaral ng mga oportunidad upang matugunan ang kasalukuyan at umuusbong na pangangailangang pang-edukasyon.
 3. Mailalapat ang mga metodolohiya ng pananaliksik para sa mabisang pagtuturo.
 4. Maipapakita ang pagkamalikhain at kagalingan sa mga bagay sa pabago-bagong edukasyong pangkapaligiran.
 5. Maipapatupad ang mga programang makapagpapaunlad sa komunidad.
 6. Maipapakita at masasanay ang pampropesyunal at pang-etikang pangangailangan sa pagtuturo.

TUNGUHIN NG BCT

Ang mga magtatapos ng BCT ay maaaring:

 1. Gamitin ang (ICT) kaalaman at kakayahan upang maabot ang pangangailangan ng kalakalan at industriya.
 2. Epektibong pagtatrabaho ng mayroong positibong tuntunin ng moralidad sa mga kasamahan upang maipakita ang mga magagandang serbisyong kakayahan.
 3. I-angkop ang teknolohikal na mga pagbabago sa pamamagitan ng patuloy na karera at propesyunal na pagunlad.
 4. Paghusayin ang magandang relasyon sa iba pang institusyon at ahensya upang magkaroon ng koneksyon tungo sa pag-unlad.
 5. Pagbabago ng mga produkto at mga proseso sa pamamagitan ng pananaliksik at pag-unlad.

TUNGUHIN NG BIT

Ang mga magtatapos ng BIT ay maaaring:

 1. Gumamit ng entreprenyuryal at manegeryal na kaalaman at kakayahan para makamit ang pangangailangan ng mga kalakalan at industriya.
 2. Pabilisin ang mga gawain at produksyon ng mga negosyo sa tulong ng mga lokal na gobyerno at iba pang sector.
 3. Makilahok sa pagsasagawa ng mga pananaliksik at pagpapaaral para sa paglago ng produkto at paggawa.
 4. Sanayin ang kaibig-ibig na ugali at kahusayan sa mundo ng mga tungkulin para sa mabuting serbisyo para sa mimimili.