Mandate (Cebuano)

PAGLANTAW

NAG-UNANG UNIBERSIDAD SA REHIYONG ASEAN.

Sa pagkanaha-unang unibersidad sa rehiyong ASEAN, ang USeP mahimong sentro sa kahawud ug kalamboan, matubangon ug mapahiangayon sa paspas nga mga kabag-ohan sa kakahimtangan. Ang USeP mailhan usab nga panguna nga tulunghaan sa nasud nga nagapasiugda ug mga kausaban ug nagapadapat ug kahibalo sa pagmugna ug mga katakus nga sarang magamit alang sa kalamboang katilingbanon, ekonomikanhon, ug teknolohikanhon.

TUMONG

Ang USeP mamunga ug mga primera-klaseng mga gradweyt nga inila sa tibuok kalibutan, mga pagtuki ug ekstensyon nga tukma ug angay pinaagi sa edukasyon nga de-kalidad ug malungtarong pagdumala sa mga kahinguhaan.

Sa paghimo niini, ang USeP manlimbasog sa:

 • Paghatag ug de-kalidad nga edukasyon alang sa mga estudyante aron sila molambo diha sa kahibalo, maugmad ang ilang kinatibuk-ang kalambuan, ug mamahimong hanas sa tanang matang sa pagpanarbaho;
 • Pagsalmot sa hataas nga matang sa pagtuki dili lamang alang kahibalo kon dili usab alang sa mga praktikal nga mga kaayuhan niini diha sa katilingban; ug
 • Pagpalambo sa mga katakus sa pagnegosyo ug pagpakigtambayayong sa nagkadaiyang industriya.

TINGUHA

 1. Makahatag ug mga nakahuman nga teknisyan nga adunay kaalam ug potensyal sa paglambo sa panginahanglan sa tawhanong-kusog para sa negosyo ug industriya.
 2. Makahatag ug propesyonal nga magtutudlo ug espesyalista alang sa bokasyonal ug teknikal na edukasyon.
 3. Pakiglambigit sa pangproduksyong kalihukan para mahanas ang kahibalo ug kapabilidad sa entrprenyuryal nga pagpaningkamot para sa pangkaugalingong kalambuan.
 4. Makahatag ug mga serbisyong pangpropesyonal para sa industiya, teknikal ug bokasyonal nga tulunghaan , mga organisasyong propesyonal ug uban pang ahensya para sa pagpalambo sa tawhanong-kusog.
 5. Hiusahon ang mga programang tinuki ug ekstensyon para sa pakigtambayayong sa ubang tulunghaan hilabi na para sa kalambuan sa rehiyon.

TUMONG SA BTTE

Ang nakahuman sa BTTE adunay katakos nga:

 1. Gamiton ang mga teknikong kinaadman sa pagtudlo para sa kinatibuk-ang panag-indigay.
 2. Modumala sa mga kahigayunan sa pagtuon aron matubag ang mga kasamtangan ug uma-abot nga edukasyong panginahanglan.
 3. Gamiton ang mga natuking pamaagi para sa kalambuan sa pagtudlo.
 4. Ipakita ang kahanas sa mapadayunong kausaban sa edukasyon.
 5. Manguna sa pagpahigayon sa mga programang pangkalambuan ug pakiglambigit sa komunidad.
 6. Magpakita ug magbansay sa propesyonal ug etikal nga kinahanglan sa propesyong magtutudlo.

TUMONG SA BCT

Ang mga nakahuman sa BCT kay:

 1. Gamiton ang kahibalo ug kaalam sa ICT para magtagbo ang nga kinahanglan sa negosyo ug industriya.
 2. Maayong pagpanarbaho ug adunay positibong pamatasan sa nagkahiusang katilingban ngadto sa maayong pagpangalagad.
 3. Gamiton ang kabag-uhan sa teknolohiya para sa kanunay nga kalambuan sa kaugalingon ug ilabi na sa gigunitang propesyon.
 4. Pagpalambo sa maayong relasyon ngadto sa nagkadaiyang mga institusyon ug mga ahensya sa paghatag ug konektadong kaalam mhitungod sa kalambuan sa IT.
 5. Maayong paghimo sa mga produkto ug proseso ngadto sa mga pagtuon ug kalambuan.

TUMONG SA BIT

Ang mogradwar sa BIT mamahimong:

 1. Mugamit sa pangnegosyo ug pangdumala nga kinaadman ug kahanas para makab-ot ang nagtubo nga kinahanglanon sa negosyo ug industriya.
 2. Mupakusog sa kalihokang industriyal nga pagpamuhat nga adunay kolaborasyon sa kagamhanang local ug pribadong organisasyon.
 3. Musalmot sa pagpahigayon ug pagtuon aron mapalambo ang mga pamaagi ug produkto.
 4. Magbansay sa angayang pamantasan ug pamaagi sa kinatibuk-ang maayong pagserbisyo.